Blog

Güneş enerjili sulama sistemlerinin hibe kapsamında değişiklik.

Bireysel sulama sistemi projelerine kırsal kalkınma destekleri kapsamında sağlanabilecek hibe desteğine yönelik değişiklik yapıldı.Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ ile 25 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan tebliğin, proje hazırlama giderlerinin hibe desteği kapsamında yer alabileceğine dair ibareyi içeren 12’nci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. 
 

20 Ocak 2023 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32079
TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA
SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2023/1)
MADDE 1- 25/2/2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)’in 12 nci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
 
25 Şubat 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31406
TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA
SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/7)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 30/1/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ayni katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama sistemi alımları için yapılan başvuruyu,
d) Başvuru sahibi: Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişileri,
e) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
f) Hibeye esas mal alım tutarı: Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan ve hibe sözleşmesinde üst sınırı belirlenen hibe desteği verilecek uygun maliyetler toplamını,
g) Hibe sözleşmesi: Başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
h) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen, değerlendiren ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları ve tüm uygulamaları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda takip ve kontrol eden, ödeme icmal veya listelerini hazırlayan ve onaylayan il müdürlüğü tarafından belirlenen birimi,
ı) Mal alımları: Bireysel sulama sistemi alımlarını,
i) Program: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesini,
j) Referans fiyat: Uygulama yılı itibarıyla Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel sulama sistemleri için belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde liste halinde yayımlanan fiyatı veya bu listede yer almayan bireysel sulama sistemleri için il müdürlükleri tarafından belirlenen fiyatı,
k) Referans fiyat farkı: Başvuruda yer alan hibeye esas mal alım tutarını oluşturan her bir kalemin, o kalem için tespit edilen referans fiyatlardan yüksek olan kısımlarının toplamını,
l) Referans Fiyat Komisyonu: Referans fiyatları belirlemek için Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,
m) Tedarikçi: Bu Tebliğ kapsamında yatırımcı tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan, yatırımcı ile uygulama sözleşmesi imzalayan bağımsız kişi ve kuruluşları,
n) Toplam mal alım tutarı: Bu Tebliğ kapsamında, hibeye esas mal alım tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından karşılanan ayni katkı ve referans fiyat farkı tutarlarının toplamını,
o) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama esas ve usullerine ilişkin detayları belirlemek amacıyla, başvuru sahibi, yatırımcı, tedarikçi ve Programın yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra personelinin kullanımı için Genel Müdürlük tarafından hazırlanan güncel rehberi,
ö) Uygulama sözleşmesi: Bu Tebliğ kapsamında yapılan mal alımlarında yatırımcı ile tedarikçi arasında yapılacak akdi,
p) Uygulama yılı: 30/1/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında, Programa ilişkin başvuru ve uygulamanın yapılacağı her bir yılı,
r) Veri tabanı: Bu Tebliğ kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin izlenmesinde yardımcı olan, il müdürlükleri tarafından yetkilendirilen personelce veri girişlerinin yapılabildiği internet ortamında çalışan yazılım sistemini,
s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında, başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan başvuru sahiplerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimleri Görev ve Sorumlulukları
Genel Müdürlük
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük;
a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar.
b) Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.
c) Program kapsamında il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek üzere Bankaya gönderir.
ç) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
d) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.
e) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik değerlendirme toplantıları veya eğitim programlarını hazırlar ve düzenler.
f) Su tasarrufu sağlayan sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için ulusal veya uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak örnek projeler geliştirebilir.
İl müdürlüğü
MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü;
a) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve il bazında sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.
b) Başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların bu Tebliğde, güncel Uygulama Rehberinde ve hibe sözleşmesinde, belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin sağlanmasından, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlükçe istenen bu belgeleri gönderir.
c) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistiki açıdan yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve zamanında veri tabanına girerler.
İl proje yürütme birimi
MADDE 7 – (1) İl proje yürütme birimi;
a) Başvuru sahiplerine, başvuruların hazırlanması konusunda ihtiyaç duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar.
b) Bu Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre başvuruları inceleyerek değerlendirir, hibe sözleşmelerini düzenler, uygulamaları takip eder, izler, ödeme taleplerini inceleyerek uygun olanları il müdürlüğünün onayından sonra Genel Müdürlüğe gönderir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi ve
Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler
Yatırım konuları ve uygulama illeri
MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki yedi adet yatırım konusunu kapsar:
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.
Yatırımların tamamlanma süresi
MADDE 9 – (1) Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında altmış gün, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında ise doksan gün içerisinde, alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının tamamlanmış olması gerekir. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama sisteminin tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç kırk beş gün içerisinde il proje yürütme birimince tutanağa bağlanır.
Başvuru sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında başvuru yapabilir.
(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az üç yıl ve üzeri süreyle, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az beş yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden on yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek zorundadır.
(3) Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında son üç yılda, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında ise son on yılda daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteği alınan yer için başvuru yapılamaz. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce hibe desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir.
(4) Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdürler.
(5) Mal alımlarının, başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak yapılması, uygulamaların bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.
(6) Başvuru yapılan yıl dâhil olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren 25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4) kapsamında modern basınçlı sulama sistemi yatırımı kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce kredi desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir.
(7) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulanacak Hibe Desteği Tutarı, Oranı ve Hibe Desteği Verilecek
Mal Alımı Gider Esasları
Hibe desteği tutarı ve oranı
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.
(2) Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000-TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. 
(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.
(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.
Hibe desteği verilecek uygun mal alımı giderlerine ilişkin şartlar
MADDE 12 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularına ilişkin bireysel sulama sistemlerinin alım giderleri aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir:
a) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları, tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır ve hibeye esas mal alım bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.
b) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Mal alım giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeli hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Yatırımcılara, aşağıda yer alan bireysel sulama sistemi grupları için belirtilen deneme ve kontrollerin yapılması şartıyla, hibe desteği ödemesi yapılır:
a) Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama, damla sulama ve yüzey altı damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi.
b) Center pivot, lineer ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin; yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi.
(3) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler ile kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.
(4) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları piyasa fiyat araştırmalarına dayandırılır ve keşifleri ayrıntılı olarak belirtilir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları ve malzeme miktarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.
(5) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.
(6) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.
(7) Hibeye esas proje tutarının yüzde birini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri hibe desteği kapsamındadır.
Hibe desteğine uygun olmayan mal alım giderleri
MADDE 13 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:
a) Her türlü borç ödemeleri,
b) Faizler,
c) Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler,
ç) Kur farkı giderleri,
d) Makine ve ekipman kira bedelleri,
e) Nakliye giderleri,
f) Bankacılık giderleri,
g) Denetim giderleri,
ğ) KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,
h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,
ı) Eğitim giderleri,
i) Üretim tarihi, başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son iki yıldan önce olan bireysel sulama sisteminin alım giderleri,
j) Faturası olmayan ve başvuru tarihinden önce veya sözleşmede belirtilen mal alımının tamamlanma tarihinden sonra faturalanmış giderler,
k) Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve yatırımcıların tedarikçilerden temin edeceği teknik belgeler içinde yer alan belgelerden eksiği bulunan satın alma giderleri,
l) Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama sistemi giderleri.
(2) Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, bent gibi su alma yapısı inşası, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri ve su kaynağından sulama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe başvurularında, tarla içi sulama sistemi ile su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı birlikte projelendirildiği durumlarda, su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.
(3) Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, sadece güneş enerjisi sistemini içeren, sulama sistemi içermeyen başvurular hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe başvurularında, güneş enerjisi sistemi ile sulama sisteminin birlikte projelendirildiği durumlarda, güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin %60’ını aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.
(4) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen yatırım konuları kapsamında yer alan makinelere ilişkin olarak; başvurusuna ait teknik projelendirme esasları ve arazi büyüklüğü güncel Uygulama Rehberinde belirlenen kriterlere uygun olmayan ve/veya yatırıma konu arazinin mülkiyetine sahip olmayan yatırımcılar, bu yatırım konusuna başvuru yapamaz. Ancak, bu fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu arazilerinde on yıl ve üzeri kiralama veya tahsis yapılması halinde başvuru yapılabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı
Başvuru şekli, yeri ve zamanı
MADDE 14 – (1) Başvuru dosyası, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama sistemi alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.
(2) Başvuruya esas projeler, 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendislerince hazırlanmış olmalıdır.
(3) Başvuru için su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgeleri şunlardır:
a) Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi,
b) Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi.
(4) 20/7/1961 tarihli ve 5/1465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yeraltı Suları Tüzüğünde yer alan komşu hakkı başlığı kapsamında Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi alınmış olan kuyular hariç, kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi olan kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazilerde bulunan kuyular için yapılacak başvurularda, arazinin yeni sahibi adına Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi alınması gerekir.
(5) Sulama birlikleri veya sulama kooperatifleri tarafından işletilen toplu basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, sulama birliği veya sulama kooperatifinden su kullanım izin belgesi alınması şartıyla aynı hidrant için birden fazla başvuru yapılabilir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplamı, her bir hidrant için toplu basınçlı sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmez.
(6) Su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgelerinin güncel Uygulama Rehberinde belirtilen şartlarda temin edilmesi gerekir.
(7) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; 2021 yılı için 1 Mart tarihinden başlayarak otuz gün içerisinde diğer uygulama yıllarında ise 1 Ocak tarihinden başlayarak altmış gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır. Ayrıca, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği belirlenen ve başvuru sahibi tarafından imzalanan dosya teslim alma/dosya iade belgesi başvuru esnasında iki nüsha olarak dosya ile birlikte verilir. Başvuruların geçerli olabilmesi için, başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından başvuru numarası alınır. Başvuru son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Başvuruya ilişkin işlemler güncel Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde yapılır.
Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacaklar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.
(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi, başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.
(3) İl proje yürütme birimlerinin, başvuru sahiplerine başvuru dosyası hazırlama sorumluluğu yoktur.
(4) Başvuru sahipleri, güncel Uygulama Rehberi ve içinde yer alan başvuru formları ile bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.
(5) İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek çalıştay, bilgilendirme toplantıları veya internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılabilir.
Başvuruların idari yönden incelenmesi
MADDE 16 – (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili ilave personel il müdürlüğünce görevlendirilebilir.
(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin 10 uncu maddede belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı yönünden inceler. Teslim alma belgesinde yer alan belgelerin var olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. Başvuru evraklarının içeriklerinin uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.
Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) İl proje yürütme birimi tarafından, başvuru ekinde yer alan ve formatı güncel Uygulama Rehberinde bulunan sulama projesinin teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama sisteminin su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili teknik personel il müdürlüğü bünyesinden veya diğer kamu kurumlarından görevlendirilebilir.
(2) Başvuru evraklarının teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesinde uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.
Değerlendirme nihai kararı
MADDE 18 – (1) Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır, değerlendirme nihai kararı söz konusu ödenek esas alınarak verilir. İllere tahsis edilecek ödenek tutarı, iller bazında toplam başvuru sayısı ve talep edilen hibe miktarına göre bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir.
(2) Başvuruların, idari yönden incelenmesinde ve teknik inceleme ve değerlendirilmesinde uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarını geçmemesi durumunda uygun görülen başvurular için asil başvuru sahibi listesi hazırlanır. Uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda ise, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır. Yapılan puanlama sonuçlarına göre asil ve yedek başvuru sahibi listeleri hazırlanır. Hazırlanan bu listeler il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.
(3) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.
Değerlendirme sonuçlarının açıklanması
MADDE 19 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla otuz günde il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerine ve ödenek durumuna göre; asil, reddedilen ve yeterli ödenek tahsis edilememesi durumunda yedek başvuru sahipleri listeleri hazırlanarak onaya sunulur, onay süresi beş günü geçemez. İl müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular, başvuru sahiplerine on gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve varsa yedek başvuru sahibi listeleri on gün süresince il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayımlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
(2) Asil listedeki başvuru sahiplerinden değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasının son gününden itibaren on günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belirlenerek, il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında beş gün süresince yayımlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi
Hibe sözleşmesi
MADDE 20 – (1) Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri, değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayımlanmasının son gününden itibaren on gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile başvuru sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından bu Tebliğ çerçevesinde hazırlanan güncel Uygulama Rehberinde yer alır.
(2) Yedek listeden belirlenen başvuru sahipleri, yedek liste değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasından itibaren on gün içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.
(3) Başvuru sahibinin başvuruda belirlediği hibeye esas mal alım tutarının, sözleşmede yer alacak referans fiyat farkı tutarı ve hibeye esas mal alım tutarı miktarları, başvuru süresinin bitiminden sonra Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük resmî internet sitesinde yayımlanan referans fiyat listeleri yardımıyla belirlenir. Sözleşmede yer alacak hibeye esas mal alım tutarı üst limitleri ifade eder ve bu tutarın tespitinde kullanılan fiyatlar referans fiyatın üzerinde olamaz. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sisteminin hibe sözleşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.
(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile yatırımcı arasında iki adet olarak akdedilir. Taraflarca imzalanmış hibe sözleşmesinin bir adedi il müdürlüğünde, bir adedi de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.
(5) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmazlar.
(6) Gerçek kişilerin başvurularında başvuru sahibinin, hibe sözleşmesini imzalamadan önce veya sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda başvuruda aranan koşulları sağlaması şartıyla hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.
Bireysel sulama sistemi alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
MADDE 21 – (1) Yatırımcı bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleş Devamını oku

Fotovoltaik hücreler için gözetim uygulaması başladı

Tebliğe göre 8541.42.00.00.00 GTİP koduna sahip ürünler için Birim Gümrük Kıymeti kilogram başına 60 ABD Doları olarak belirlendi. Uygulama tebliğinin yayımlanmasını takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girecek. Aşağıda bulunan resmi gazete tebliğinde detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

 

27 Ocak 2023 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32086
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2023/2)
Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.
GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)
8541.42.00.00.00 Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler 60
*Brüt kg
Gözetim uygulaması
MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
Başvuru
MADDE 3- (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi (Sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.
(2)  Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21) çerçevesinde yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Yeni Başvuru Girişi” ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanmak suretiyle başvuru tamamlanır.
(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.
İnceleme
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi
MADDE 5- (1) Gözetim belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde, sistem tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.
(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, gözetim belgesinin sistem kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde sisteme kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
Yaptırım
MADDE 6- (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar gözetim belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 7- (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Kanunun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Devamını oku

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi ve Satışı

Devamını oku

Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu

Devamını oku

Güneş Paneli Üretimi

Devamını oku

Güneş Paneli Fiyatları ve Enerji Üretimi 2022

Güneş Paneli Fiyatları ve Enerji Üretimi

 
Bu başlığımızda size "Elektrik olan evler" için hangi tip güneş enerjisi kullanılmalı ve nelere dikkat edilmeli onu anlatacağız. Güneş Paneli fiyatları ve Enerji üretimi 2022 yılı fatura düşürme ve azaltma yöntemleri hangileri onlardan bahsedeceğiz.

Elektriği olan ev olarak nitelendirmemizin sebebi, şebeke elektriği olan yerlerde aküsüz sistemler kullanılarak sistemin kendini hızlıca amorti etmesi sağlanır. Akü fiyatları yüksek ve ömürleri az olduğu için kendini amorti etmemektedir. Bunu kısa bir matematik hesabına dökelim. 100 amper 12v bir akü ortalama 1 kw depolar. 1 kw gücün şebeke karşılığı ise ortalama 2 TL dir. Her gün kullanılan bir akünün ömrü de ortalama 4 yıldır. Bu şartlar altında 1 adet akümüz 4 yılda bizi 2900 TL gibi bir faturada kurtarır. ortalama 100 amper akü fiyatımız 2700 TL civarındadır ve bu aküyü dolduracak panel 2500 TL civrındadır. Kısaca 2900 TL tasarruf etmek için 5200 TL harcamak pek mantıklı değil. Bu sebeple size aküsüz sistemleri anlatacağız.

Aküsüz sistemler sizinde aklınıza geldiği gibi gece enerji üretmez ve depolayamazlar. bu sebeple akşam ve gece saatlerinde şebeke elektriği kullanmaya devam edeceksiniz. Bu sistemlerden en mükemmel şekilde faydalanmak için olabilecek tüm kullanımlarımızı gündüze kaydırmalıyız. elektrik tüketen tüm cihazları gündüz kullanarak güneş enerjisinden faydalanabiliriz.

Burada örnek 4.8 kw lık sistemi inceleyelim. Bu sistemde saatte max 4.8 kw üretebiliyoruz. Güneşlenme süresine bağlı olarakta günlük ortalama 25 kw enerji üretebiliriz. Bu da ayda ortalama 700-750 kw enerji anlamına gelir. Bunu faturamızdan kontrol etmeliyiz. Elektrik faturanızda gündüz tüketiminiz aylık 700 kw civarında ise bu sistem tam size göredir. Sistemin fiyatı belli. Faturanızdan birim fiyatı karşılaştırılarak amorti süresi tespit edilir. Ortalama olarak 3-4 yılda sistem kendini amorti edecektir.

Güneş enerjisi sistemlerinde panellerin yıkanması dışında herhangi bir bakım yoktur. Panellerinizin verimini arttırmak için yılda 1 yada 2 defa yıkamanız yeterli olacaktır. Güneş panellerinin ömrü 30 yıl ömrü olmaktadır. Ortalama olarak düşünürsek 3-4 yılda kendini amorti edip 30 yıl ömrü olan sistem mantıklı bir yatırımdır. Görseldeki elektrik faturasında aylık gündüz tüketim değeriniz gözüküyor. Buradaki tüketiminizi 30 a bölerek günlük tüketiminizi bulabilirsiniz. Örneğin Günlük 25 kw gündüz tüketiminiz var. linkini verdiğimiz saatlik 4.8 kw sistem size yetecektir. Biz bir günde 5 saat güneşlenme olduğunu hesaplarız. Bu yaz kış ortalamasıdır. Aşağıdaki link üzerinden hazır paketlerimize bakabilirsiniz.

https://www.solarfirsat.com/sebeke-elektrigim-var-pmk72
Devamını oku

Güneş Enerjisine Yöneliyor!!

 

Güneş Enerjisi Ön Planda...

Apple, parça tedarikçilerinin mağazalarında ve genel merkezlerinde tamamen yenilenebilir enerji kullanmasını istiyor. Şirket bu nedenle, Çin’de yeni güneş ve rüzgar projelerine yatırım yapacak tedarikçileriyle birlikte 300 milyon dolarlık bir fon yatırımı oluşturuyor.

Apple tarafından oluşturulan ve Çin Temiz Enerji Fonu olarak adlandırılan fonun, Deutsche Bank‘ın varlık yönetimi kolu olan DWS Group tarafından yönetileceğini de belirtelim.

Apple bu fonla, Çin’deki güneş enerjisi ve rüzgar çiftliklerinin genişlemesine ve faaliyetlerini artırmasına yardımcı olacak. iPhone üreticisi, önümüzdeki dört yıl içinde Çin’deki yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapacak 300 milyon dolarlık yeni bir fon oluşturmak için 10 adet tedarikçi tedarikçisiyle işbirliği yaptı. Bu fonun oluşturulmasındaki ana fikir, fonun yeni enerji üreticilerine yatırım yapabilmesi, böylece Apple’ın parçalarını üreten firmaların da yenilenebilir enerji kaynaklarına daha iyi erişebilmeleri. Apple’ın tedarikçilerinin çoğunun Çin’de bulunduğunun da altını çizelim.

Apple, 300 milyon dolarlık fonun ne kadarının kasasından geldiğini ve 10 tedarikçisinin ne kadar katkıda bulunacağını ise belirtmedi. Şirket, fonun şu anda mevcut olmayan yeni yenilenebilir enerji projeleri geliştirmesine yardımcı olabileceğini umuyor. Apple, yatırım yaptığı projelerin 1 gigawatt’tan fazla yenilenebilir enerjiye sahip olacağını söyledi.

Fonun oluşturulma nedeninin bir kısmının Apple için çalışan küçük şirketlerin temiz enerji bulmasına yardım etmek olduğunu da söyleyebiliriz.

Devamını oku

Bakterilerden Güneş Paneli Üretildi

Güneş panelleri günümüzde en önemli yenilebilir enerji çözümlerinden biri olsa da henüz istenilen verim oranına ulaşabilmiş değiller. Öte yandan Kuzey Avrupa gibi bulutlu gün sayısının bir hayli fazla olduğu bölgelerde güneş paneli kullanımı performansı oldukça düşük olduğu için pek tercih edilmiyor. British Columbia Üniversitesi(UBC)'ndeki araştırmacılar ise güneş panellerindeki verim ve bulutlu hava zafiyetini aynı anda çözebilecek yeni nesil bir güneş paneli geliştirdi. Araştırmacılar bu panelde çoğu güneş panelindeki gibi elektronik malzemeler yerine bakteri kullanıyor. 

Doğrudan bakterileri kullandılar

Fotosentez yöntemiyle güneş ışığını enerjiye çevirebilen bakterileri güneş panellerinde kullanma fikri aslında yeni bir fikir değil. Daha önce bazı araştırmacılar bakterilerde fotosentezi yöneten klorofilde bulunan likopen pigmentini çıkarıp güneş panelinde kullanmaya çalışmıştı ancak likopenin hücreden ayrılması hem maliyetli hem de toksik çözücüler gerektiren karmaşık bir süreçti. Ve bu sürecin sonunda likopen ciddi miktarda tahribata uğruyordu. Bu nedenle bakterilerin kullanıldığı ilk ''biyojenik'' güneş panelleri istenilen sonuca ulaşamamıştı. 
 
UBC'deki araştırmacılar ise bakteriden bir bölümü ayırmak yerine doğrudan bakteriyi kullanmaya karar verdi. Araştırmacılar öncelikle doğal olarak fotosentez yapabilen E. coli bakterisini aşırı şekilde likopen üretebilecek şekilde yeniden tasarladı. Daha sonra bu bakterileri yarı iletken malzemeyle ekip, bakterileri cam yüzeye yerleştirdi. 

Bakterilerle dolu güneş panelini test eden araştırmacılar şaşırtıcı derecede iyi sonuçlarla karşılaştı. Bugüne kadar biyojenik bir güneş paneliyle elde edilen en yüksek değer santimetrekare başına 0.362 miliamperdi. Araştırmacıların geliştirdiği güneş paneli ise santimetrekare başına 0.686 miliamper akım üretmeyi başardı. Bu anlamda bir rekora imza atan ekip ayrıca güneş panelinin loş ışıkta da akım üretebildiğini açıkladı. Yani bulutlu havalarda da güneş paneli elektrik üretebilecek.
 
Kısa sürede ticari kullanıma sunulabilir 

Geliştirdikleri güneş panelinin ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde üretilebileceğini ve yeterli optimizasyon ile geleneksel güneş hücreleri gibi benzer verimliliklerde performans gösterebileceğini belirten araştırmanın lideri Vikramaditya Yadav, paneli bir an önce ticari kullanıma sunmayı planlıyor ancak henüz çözülmesi gereken bir problem var. Yarı iletkenlerle kaplanan bakteriler bir süre sonra ölüyor bu da güneş panelinin sürekli olarak aynı verimde çalışamayacağı anlamına geliyor. Ekip şimdi bakterilerin ölmeden akım üretmeye devam edeceği bir teknik geliştirmeye çalışıyor. 

Devamını oku

10 Kw On Grid Çatı Güneş Enerjisi

10 Kw Şebeke Bağlantılı Güneş Enerji Sisteminde Nasıl Para Kazanırım?

Yeni çıkan yönetmelikle birlikte artık bütün elektrik aboneleri sözleşme gücüne göre veya maksimum 10 kw kurulu güce kadar elektrik üretebilir ve fazla üretmiş olduğu elektriği şebekeye satar hale gelmiştir. Güneş Panellerinin 25 + yıl elektrik üretim garantisi olduğu için sizlerde 25 yıldan fazla kendi elektriğinizi üretecek ve fazla üretmiş olduğunuz elektriği şebekeye  satarak aylık para kazanabileceksiniz.  Güneş Enerji sistemleri ülkemizde bölgesel güneş süreleri dikkate alındığında 1450 / 1700 saat- yıl bazda seyir etmektedir. Bu da 10 Kw kurulu güçte bir solar sistemin yılda 14500 – 17000 kw elektrik enerjisi üreteceği anlamına gelmektedir.Örneğin evimizde veya iş yerimizde günde 10 kw , yılda ise 3650 kw elektrik tükettiğimizi var sayarsak geri kalan üretimimizi şebekeye satarız.

10 Kw Şebeke Bağlantılı Güneş Enerji Sistemleri İçin Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Kendi eviniz veya işyeriniz varsa ister mülk sahibi olun ister kiracı olun başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Sistem şebeke üzerinden çalışacağı için elektrik abonesi olmanız gerekmektedir. Yani bulundugunuz yer de şebekeye bağlı bir elektrik hattının olması gerekmektedir. Arzu ettiğiniz takdirde ücretsiz keşif yaparız. Hazırlayacağımız dosya içerisinde
1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Tapu fotokopisi (mülk sahibi için) veya kira sözleşmesi (kiracı için)
4- Birden fazla oturan site veya apartmanlar için yönetim kurulu karar defterine alınacak karar örneği
5- Yapı ruhsatı veya iskan belgesi olmalıdır.

Bütün bu işlemleriniz için tarafımıza yetki belgesi vermeniz durumunda başvuru dosyanız hazırlanır, çağrı mektubu süreci , projelendirme ve montaj firmamızdan tarafından yerine getirilir.

10 Kw Şebeke Bağlantılı Güneş Enerji Sisteminden Kazancım ve Amortisman Süresi Nedir ?

10 Kw Şebeke Bağlantılı Güneş Enerji Sistemi sayesinde ödemiş olduğunuz aylık elektrik faturasından kurtulursunuz. Ayrıca aylık olarak üretmekte olduğunuz fazla elektriği şebekeye satarak kazanç elde edersiniz.Şu anda kw başına 0,133$ dolar/cent tutarında alım yapmaktadır.Bulunduğunuz bölgedeki güneşlenme süresi dikkate alındığında maksimum 6 yıl ile 8 yıl arasında amortisman süreniz olacaktır. Güneş Panelinizin ömrü 25 + yıl olduğunu düşündüğümüzde müthiş bir kârlı yatırım aracının sahibi olduğunuza şüphe bırakmaz
 

Devamını oku

Marin & Karavan Sistemlerinde Güneş Enerjisi Kullanımı

Marin & Karavan Sistemlerinde Güneş Enerjisi Kullanımı

Güneş Enerji sistemlerinin dünya çapında başlıca kullanıldığı yerlerden biri de denizcilik araçları ve karavanlardır. Uzun yıllardan beri elektrik ihtiyaçları için yedek akü bulundurarak veya araç aküsünü daha yüksek kapasitede tutarak kullanan taşıt sahipleri son yıllarda güneş enerji sistemlerinin ortaya çıkması ile artık elektrik derdinden kurtuldu. Çeşitli boylarda karavanların çatısına veya yanlarına montaj yapılan güneş panelleri akünün araç dururken veya giderken dolu kalmasını sağlamaktadır. Çeşitli boy ve kapasitelerde olan karavan güneş panelleri istenilen elektrik miktarına göre büyüyüp küçülebilmektedir. İhtiyacınız olan sistemi belirlememiz için lütfen arayın.


solarkaravan
Devamını oku

Araba Buzdolabı güneş paneli ile uyumlu çalışır mı ?

Araba Buzdolabı güneş paneli ile uyumlu çalışır mı ?

Araba buzdolabı güneş paneli ile uyumlu çalışabilir. Özellikle birkaç günlük veya daha uzun süreli kamplarda arabayı çalıştırmadan rahatlıkla araba buzdolabını güneş paneli ile çalıştırabilirsiniz.

Satın aldığınız araba buzdolabı üzerindeki kompresör orijinal ise bu özelliklere sahiptir. Ayrıca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Normal güneş panelinden çalışan diğer elektrikli ürünler gibi kullanabilirsiniz. Bu kompresörlerde bulunan yol verme ve devreye alma kartı ile akım kademeli olarak devreye alınır. Böylece demeraj akımı oluşmaz.

Ancak bazı firmalar daha ucuz olması için sargıları yeniden sarılmış eski ev tipi kompresör kullanmaktadırlar. Bu tip kompresörler, asenkron motor gibi çalıştığından, ilk kalkış anında çok yüksek akım çekerler. Bu nedenle de güneş paneli üzerinden beslenen akü devresinde hasara sebep olabilirler.

Bu tip sorunlarla karşılaşmamak için markası ve Garanti süresi belli olan ürünleri kullanmanızı tavsiye ederiz.

Orijinal kompresörler 3 fazlı elektrik motoru gibi çalıştığından, üzerinde bulunan elektronik kart yardımıyla, akım kademeli olarak yavaş yavaş artırılır. Böylece demeraj akımı oluşmaz. Demeraj akımı nominal akımın 7-10 katı olduğundan devrelere zarar verebilir. Demeraj akımı oluşmadığından doğal olarak yaratacağı tehlikeler de oluşmaz.

Diğer elektrikli cihazlarda olduğu gibi, Güneş paneli üzerinden Akü’ye bağlantı yapılır. Akünün sağlıklı şarj edilmesi için arada akü şarj kontrol kartı bulunmaktadır. Araba buzdolabı da doğrudan akü’ye bağlanır. Güneş olduğu sürece akü şarj edilir. Geceleri de akü’de biriken enerji kullanılır.

Seçtiğiniz araba buzdolabı üstten kapaklı ise daha randımanlı olarak kullanabilirsiniz. Normal kullanım sırasında içindeki soğukluğu kolay kolay kaybetmeyecektir. Hem kapağı açıldığında, soğuk hava aşağıda olacağından dışarı kaçmayacaktır, hem de yan duvarları kalın olduğu için içindeki soğukluğu uzun süre muhafaza edecektir. Bu nedenle Güneş paneli ile yapılan soğutucu uygulamalarında, üstten kapaklı araba buzdolabı tercih edilmelidir.

Araba buzdolabı Kullanıcısının mahdur olmaması ve Akü’nün tamamen boşalmaması için, Araba buzdolabı üzerinde genellikle Akü Koruma devresi bulunmaktadır.

Bu devre Akü’nün tamamen boşalmasını engeller. Akü’de voltaj belli bir değerin (10,5V gibi) altına düşerse buzdolabını otomatik olarak durdurur ve akünün tamamen boşalmasını engeller. Bu devre aynı zamanda kompresörün de yanmasını engeller. Böylece daha uzun süre araba buzdolabı arızasız çalışabilir.

Devamını oku

Güneş Enerji Santralleri'nin Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunması


GESLERDE GÜVENLİK
 

Güneş enerji santrallerinin aşırı gerilim ve yıldırımdan korunması sistemin güvenliği ve çalışması açısından büyük önem taşımaktadır. Yıldırımdan korunma ve topraklama sistemi bir bütün olarak ele alınmalı; topraklama, eşpotansiyel sistem, dış yıldırımlık sistemi ve iç yıldırımlık sistemi entegreli bir şekilde dizayn edilmelidir. Bu yazımızda öncelikli olarak iç yıldırımlık sistemleri ve dış yıldırımlık sistemlerinin dizaynı konusunda tespitler sunacağız.


Ges-Güvenlik
 

Güneş Panelleri Yıldırımdan Nasıl Korunur ?

Fotovoltaik sistemler ülkemizde son zamanlardaki üstün gayretlerle birlikte oldukça yaygın hale gelmektedir. Sektörün hacmi her geçen gün büyümekte; ekonomik döngüye onlarca yeni firma ve yatırımcı eklenmektedir.

Güneş enerji sistemlerindeki büyüme ülkemiz ve geleceğimiz adına oldukça olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. Bu aşamada belirtmeliyiz ki, bu konudaki gelişime paralel olarak projelendirme, uygulama, devreye alma ve malzeme seçimi gibi temel konularda mevcut standartlar ülkemizde henüz tam olarak oturmadı. Bu durumu aşmak adına doğru ve fizibıl sistemler kurmak için sürekli araştırıp, yeniliklere açık olmak zorundayız.

Ges-Güvenlik
Şekil 1: Fotovoltaik sistemlerin yatırım boyutları ele alındığında uzun yıllar sistem sürekliliği sağlanmak zorundadır. Bu nedenle projelendirme aşamasından sistemin kabulüne kadar her aşamada standartlara uygun, teknik açıdan doğru ürün seçilmeli ve sistem güvenliği sağlanmak zorundadır.
 
 Güneş enerjisi yatırımlarının gerçekleştiği araziler genellikle yıldırım darbelerinin kolaylıkla ulaşacağı açık alanlardır. Çatı kurumlarında risk daha ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Yıldırım darbesinin, çevrede yakın bir noktaya düşmesi de tesisimiz için risk oluşturmaktadır.

Yıldırım dışında şebeke geri dönüşlerinden kaynaklanacak ani gerilim değişimleri fotovoltaik hücrelere ve inverterlere
 zarar vermektedir. GES projelerinde paneller ve sistemin diğer tüm elemanları birbirlerine oldukça yakın noktada oldukları için tesise vuracak bir yıldırım darbesi ufak direnç farklılarından dolayı tüm sisteme çok hızlı bir şekilde yayılabilmektedir. Saha tecrübelerimizden edindiğimiz bilgiler ışığında milyonlarca liralık bir yatırım bir anda devre dışı kalıp, tamamen zarar görebilmektedir.

 
 
Yıldırım darbesimaksimum 200 kA değere ulaşabilen, nanosaniyeler mertebesinde sistemde ilerleyebilen, 28000°C sıcaklığa kadar ulaşabilen bir doğal afettir. Böyle bir darbenin zararlarına karşı milyonlarca lira yatırım ile oluşturduğumuz projemizi mutlaka korumak zorundayız. Bu nedenle Güneş Enerji Santralleri'nde yıldırım ve ani aşırı gerilimlere karşı koruma sistemleri mutlaka düzgün projelendirilmeli; doğru ürün ve sistem seçimiyle koruma VDE IEC 62305 -5, DIN VDE 0100 Kısım 712/E ve DIN IEC 64/1123/CD Standartları ışığında maksimum düzeyde gerçekleşmelidir.
  

Güneş Panellerinde "Yıldırımdan ve Ani Aşırı Gerilimden Korunma" Projemizi Nasıl Oluşturmalıyız?
 

Güneş Santrallerinin projelendirme aşaması aşırı gerilim ve yıldırımdan korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Sistemi bir bütün olarak ele almalı ve "topraklama, eşpotansiyel sistem, dış yıldırımlık sistemi ve iç yıldırımlık sistemi" entegreli bir şekilde dizayn edilmelidir. Bu yazımızda öncelikli olarak iç yıldırımlık sistemleri ve dış yıldırımlık sistemlerinin dizaynı konusunda tespitler sunacağız.
 
Projemizin yıldırım ve ani aşırı gerilim darbelerinden korunmasını istiyorsak istisnasız olarak enerji ve data hatlarında  iç yıldırımlık sistemi (surge arrester) kullanmak zorundayız. İnverter enerji giriş ve çıkış bağlantı noktalarında (AC çıkış ve DC Giriş), ana dağıtım panosunda, data hatlarında ve hatta her panel öncesinde parafudr sisteminin kurulması tesisin sürekliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır.
İç yıldırımlık sistemlerinin seçiminde dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan ilki ürünün koruma sınıfıdır.Parafudr sistemlerinde B sınıfı yıldırım darbelerine karşı koruma sağlarken C sınıfı ürünler sadece şebeke darbelerine karşı koruma sağlamaktadır. Bu nedenle hem AC hem de DC hatlarda mutlaka B+C sınıfı ürün seçilmesi önem taşımaktadır. Seri bağlanan panellerin inverter girişinde DC, inverter çıkışlarında AC ürün kullanılmalıdır.

İkinci olarak dikkat etmemiz gereken konu ise ürünün dayanabileceği maksimum sürekli gerilimdir. DC olarak panellerin sürekli gerilimi 1000 V'a kadar çıkabilmektedir. Eğer 1000 V gerilim değerine sahip bir sistemde 600 V test edilmiş bir ürün kullanılırsa surge arrester’a bu noktada zarar veririz.

Bu nedenle sürekli test gerilimi önem taşımaktadır. Üzerinde durmamız gereken bir diğer konu da parafudr'un koruma değeridir. Bu genellikle bölgesel olarak ve tesisin fiziksel durumuna göre değişkenlik göstermekle beraber ortalama olarak 50 kA koruma seviyesinde bir ürün inverter öncesi ve sonrası için uygundur. Enerjinin sisteme aktarımı noktasındaki Ana pano da ise 150 kA koruma değerinde, spark gap teknolojili B sınıfı ürünlerin kullanılması sistem güvenliğini üst düzeye çıkarır.
 

 
Ges-GüvenlikGes-Güvenlik
Şekil 3: Güneş Enerjisi yatırımlarının gerçekleştiği araziler genellikle yıldırım darbesinin kolaylıkla ulaşacağı açık alanlardır, çatı sistemlerinde risk daha da ciddi boyutlara ulaşmaktadır.
 
Eğer tesiste üretilen enerjinin uzaktan izlemesi yapılıyor ve haberleşme modülleri kullanılıyorsa bu noktada da D sınıfı ürünler kullanılabilir. 24V, 48V, 120V şeklinde değişkenlik gösteren haberleşme modülü korumaları, sistem karakteristiğine göre uzman mühendisler tarafından seçilebilir. Parafudrların montajı B+C sınıflarında sisteme paralel, 16 milimetrekare kesitli kablo ile yapılmaktadır.
D sınıflarında ise seri bir bağlantı uygundur. Ürün seçimi kadar sistem sürekliliği için montaj da büyük önem taşımaktadır. İç Yıldırımlık
 sistemlerinin tasarımı ile güneş santralimize ve ekipmanlarımıza yönelecek her türlü darbeyi sisteme ulaşmadan sönümleriz.
 
Ges-Güvenlik
Şekil 4: Tasarım standartları gereğince; toplayıcı çubukla ile güneş panelleri arasında belli bir açı mevcut olmalıdır, açı uygun kriterlere göre hesaplanmalıdır.
 
 
Tesisin fiziksel güvenliği için GES projemize yönelen yıldırım darbelerini kontrol altına almak ve ayrıca insan ve çevre güvenliğini sağlamak için de dış yıldırımlık sistemlerine ihtiyaç duymaktayız. Yuvarlanan küre metodu esas alınarak tasarlanacak sistemlerde pasif yıldırımdan korunma sistemlerinin kullanılması IEC 62305 standartı kapsamında tercih edilmelidir.
Paratoner sistemleri tesisimiz çevresinde düşebilecek yıldırımları da sahamıza çekecektir. Bu nedenle sadece tesise yıldırım düşecekse devreye giren pasif yakalama çubukları ile koruma açısı oluşturarak yapılacak korumalar büyük önem arz etmektedir.

 
Bu şekilde 3 farklı koruma türü oluşturabiliriz:

 
1-) Panel arkasından uzun yakalama uçları ile koruma açısı oluşturarak faraday kafesi yöntemi: Tesis yüzeyinde bir mesh metodu oluşturulur.
 
2-) Panel üzerinden kısa yakalama uçları ile koruma açısı oluşturma: Bu yöntemde her panel eşpotansiyel sisteme mutlaka dahil edilmelidir.
 
3-) Saha alan koruması: Uzun izoleli yıldırım yakalama direkleri ile alan koruması yapılması-ring hat ve eşpotansiyel sistem büyük önem taşımaktadır.
Ges-Güvenlik
Şekil 5: DIN EN 62305 E'ye göre sistem tasarımı, R: Kürenin yarıçapı, d: Toplayıcı çubuklar arasındaki mesafe, p: Küre penetrasyon derinliği
 
Tesisin boyutu ve fiziksel durumuna göre uygun bir keşifle koruma sistemi tesis karakteristiğine uygun bir şekilde seçilebilir. Amacımız yıldırım darbesinin, açılar hesaplanarak dizayn edilen sisteme düşmesi ve panel üzerine herhangi bir darbenin ulaşmamasıdır. 1. ve 2. Sistemde gölge problemi ile karşılaşmamak için panellerin arasındaki açıklık, panel boyunun en az 2 katı olmak zorundadır. Klasik sistemlerde de bu daha rahat çalışmayı öngördüğü için yapılmaktadır.

Yıldırım iniş ve toprak sönümlenme iletkenlerinin izole olması da önemli bir noktadır. Aksi durumda yıldırım darbesinin meydana getireceği manyetik alan, ekipmanlarda hasar oluşturabilir. Bu nedenle de mutlaka iç yıldırımlık sistemleri kullanılmalıdır. Eğer paneller arasında yapılan bağlantılar, yıldırım inişi ve topraklamasında izoleli iletken (iscon)kullanılmadıysa "s" koruma aralığı mesafesine mutlaka dikkat edilmelidir. Bu kapsamda iletkenin ekipmanlardan mesafesi IEC 62305 standartı ışığında aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

Ges-Güvenlik
Şekil 6: Tesis karakteristiğine göre uygun olan sistem uzman mühendislerce dizayn edilmeli ve uygulanmalıdır. Seçilecek her ürünün en az 25 yıl dayanım ömrü olmalı, korozyon riskine karşı tüm önlemler alınmalıdır.

 
Alan koruması yapılacak sistemlerde 8 metreye varan yıldırım yakalama uçları ring hat ve panellerle eşpotansiyel sisteme dahil olmakta ve çevreye düşecek her yıldırımı alan savunması ile tesise yansıtmamaktadır. Her sistemin kendi içerisinde argümanları vardır. 
 
Güneş santrallerinin yıldırımdan korunma konusu ülkemizde (özellikle iç yıldırımlık sistemlerinin kullanımı) göz ardı edilmektedir. Milyonlarca liralık yatırımlar sırf bu yüzden devre dışı kalmakta ve çok ciddi hasarlar meydana gelmektedir. Ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımları arttıkça TEDAŞ‘ın bu konudaki üstün çalışmaları neticesinde en kısa zamanda tüm sistemlerin mükemmel bir yapıya ulaşacağından şüphemiz yoktur.
http://www.solarfirsat.com/solar-koruma-panosu-pmk22
Yıldırım Koruma Sistemleri hakkında Pano tasarımlarımız ve önerilerimiz için bizimle irtibata geçebilirsiniz
http://www.solarfirsat.com/iletisim


 
Devamını oku

Güneş Enerjisi ile Çalışan Uzay Aracı: Solar Stratos

Her geçen gün hızına yetişilmez bir hal alan teknoloji, karşımıza güneş enerjisi ile çalışan bir uzay aracı tasarımı ile çıkıyor. Güneş enerjisi ile çalışan ve ilkler arasına giren uzay aracının asıl hedefi stratosfere ulaşmak olsa da proje sahibi Domjan, ilerleyen yıllarda bu gelişmenin ticari bir boyut kazanmasını umuyor.

 
Raphael Domjan, 2012 yılında güneş enerjisi ile çalışan bir tekne projesi olan Planet Solar’ın ilk girişimcisi oldu. Bugün ise SolarStratos’un, stratosferde güneş enerjisi ile çalışan ve 80.000 feet’ten fazla uçuş yapabilen bir uçak olması ve bunu yapan ilk kişi olmak için çalışıyor. Domjan, mevcut teknolojinin dünyaya çok fazla imkan sağladığını ve bunu göstermeyi hedeflediğini söylüyor.

Elektrik ve güneş enerjisi ile çalışabilen araçlar 21. yüzyılın en büyük teknolojileri arasındadır. Uçaklar 25.000 metre yükseklikte uçabilmekte dolayısıyla bu elektrik ve güneş enerjisi ile çalışan araçların, uzaya yakın noktalarda, ticari havacılık imkanını sağlamaya başlamaktadır.

 

İlk test uçuşlarının, orta irtifa uçuşları ile Şubat 2017’de olması planlanıyor. İlk stratosfer uçuşları ise 2018 yılında gerçekleştirilecek. Yaklaşık beş saat süreceği ve 70 santigrat derece de olacağı öngörülmektedir. Domjan ve yardımcı pilot ThierryPlojoux, güneş enerjisi ile çalışan uzay elbiseleri giyerek ağırlığı azaltacak aynı zamanda uçak, kabin basıncına sahip olmayacaktır.
https://www.youtube.com/watch?v=Jw1TYssfSCg

 
Devamını oku

Güneş Enerjili Park Bahçe Aydınlatması

Güneş panellerinin ilk olarak uygulanmaya başladığı alan olarak aydınlatma karsımıza çıkmaktadır. Özellikle 1990’lı yılların basları itibariyle teknolojinin gelişmesi, hücre verimlerinin artması ve panel fiyatlarının düşmesi sonucu güneş enerjili aydınlatma sistemleri dünya genelinde oldukça sık kullanılır hale gelmiştir.

Sistemin genel prensibi gündüz güneş panellerinden elde edilen elektriğin akülerde depolanması ve gece ile birlikte enerjinin özel ampulleri çalıştırması prensibine dayanmaktadır.

Günes enerjili aydınlatma sistemlerinin uygulama alanları:

• Park ve bahçe aydınlatmaları
• Cadde ve sokak aydınlatmaları
• Fabrika, işyeri, alışveriş merkezi, üniversite bahçe ve otoparkları
• Sinyalizasyon, güvenlik sistemleri
• Totem, reklam panosu, otobüs durağı aydınlatmaları
• Benzin istasyonları
• Acil durum aydınlatmaları
• Şehir içi dekoratif aydınlatma

 

Günes enerjili aydınlatmalarda kullanılan ekipmanlar:

• Armatür: Özellikle tasarruflu ışık kaynakları kullanılmalıdır. Bu sayede lambanın çeltiği enerji miktarı düşecek; bu da güneş panelinin ve akünün kapasitesinin küçülmesini sağlayıp sistem maliyetini düşürecektir. Mesela yüksek güç çeken sodyum buharlı lambalar yerine aynı aydınlanma seviyesini oluşturan ama yarı güçte enerji tüketimi olan ledlerin kullanılması sistem maliyetini yarı yarıya düşürecektir. Bu tür aydınlatma uygulamalarında en çok tercih edilen ışık kaynakları tasarruflu flouresant lambalar, ledler ve SOX lambalardır.

• Güneş Paneli: Güneş panel, sistemin üreteci, konumunda olması sebebiyle doğru bir şekilde tasarımlandırılmalıdır. Panel boyutlandırılması yapılırken yıl boyunca gündüz süresinin en kısa olduğu zaman (21 Aralık) değerleri alınmalı ve bu gündeki güneş ısınım değerlerine göre sistem simülasyonu yapılmalıdır. Çoğu zaman sistem tasarımındaki en büyük hatalar panel seçiminde yapılmaktadır. Panel boyutunun hatalı seçilmesi sistemin kıs aylarında çalışmamasına neden olacaktır. Ortadoğu’da farklı firmaların daha önce yapılmış uygulamalardan tarafımıza bu tarz şikayetler de gelmektedir.

3

• Akü: Akü tasarımı da en az güneş paneli boyutlandırılması kadar önemlidir. Bu tasarımda en önemli husus otonomi süresi denen kavramdır. Güneş hiç çıkmasa dahi lambanın ihtiyacı olan enerjinin sağlanacağı gün sayısına otonomi süresi denir.

Genel olarak otonomi süresi özel uygulamalar haricinde 3 gün olarak belirlenir. Yani bunun anlamı güneş 3 gün çıkmasa dahi bizim ihtiyacımız olan enerji aküden temin edilecektir. Bunun yanında akünün tamamen deşarj olması istenmeyen bir durumdur. Çünkü böyle bir durumda akünün ömrü azalmaktadır. Bu sebeple 3 günlük otonomi süresinin yanında akü ambalajı yaklaşık %30 daha fazla seçilmelidir.

• İnverter: Günes panellerinden üretilen elektrik DC’dir. Bu nedenle direk olarak akü şarjına uygundur. Aküler de Dc elektriği depolayıp ihtiyaç halinde DC olarak iletirler. Bu nedenle genellikle bu sistemlerde DC elektrik ile çalışan lambalar kullanılır.

Fakat bazen mevcut şebeke elektriği ile çalışan lambalar da kullanılmak istenebilir. Bu durumda DC/AC dönüştürücüye ihtiyaç duyulur. Fakat inverterler genelde %93-95 arası bir verimle çalıştıkları için lambaya gelen elektrik enerjisinde bir miktar kayıplar olur. Bu kayıpları engellemek açısından sistemin DC kurulması çok daha mantıklıdır.

• Özel Otomasyon: Sarj regülatörü için hazırlanan özel otomasyon sayesinde akünün şarj durumuna göre enerji tasarrufunda bulunmak açısından belirli saatlerde lambaların aydınlatma seviyesi düşürülebilmektedir.

• Sarj Regülatörü: Şarj regülatörü panelden aküye gelen akımı kontrol eden elektronik bir cihazdır. Akünün fazla şarj ve deşarj olmasını engeller. Bunun yanında panel yüzeyini sensör olarak algılayarak havanın kararması durumunda aydınlatmanın otomatik olarak yanmasını, aydınlanması durumunda ise otomatik olarak sönmesini sağlamaktadır.

• Konstrüksiyon: Direğin en tepesine konulacak konstrüksiyon, rüzgar yükü, panel ağırlığı ve varsa akü ağırlığı göz önüne alınarak en uygun şekilde tasarımlanmalıdır.

Günes enerjili aydınlatma sistemlerinin avantajları:

• Sadece ilk yatırım maliyeti var
• İşletme maliyeti hemen hemen sıfır
• Elektriksel kayıplar az
• Montajı kolay
• Dışa bağımlılık yok
• ihtiyaca göre AC/DC elektrik üretebilme

Aydınlatma tasarımında üzerinde durulması gereken noktalar:

• Işık kaynağının saatte çektiği enerji
• Günlük çalışma süresi
• Yıldaki En kötü güneşlenme değerine göre tasarım
• Akünün otonomi süresi

Devamını oku

On Grid ( Şebeke Bağlı ) Sistemler

Şebeke Bağlantılı On Grid Sistem

Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler, üretilen elektriğin akülerde depolanması yerine üretim yerinde tüketilmesi prensibine dayalı çalışmaktadır. Projelendirme yapılırken üretilmesi istenilen ya da ihtiyaç olan enerji miktarı tespit edilir. Atmosferden gelen güneş ışınlarının solar modüller üzerine temas etmesi ile DC elektrik enerjisi üretilir. Üretilen enerji yüksek çevrim gücü olan, merkezi şebekeye bağlanabilen invertörler ile merkezi şehir şebeke sistemine bağlanır. Böylelikle panellerden üretilen enerji doğrudan şebeke sistemine gönderilmiş olur. Alan ve ışınım koşulları uygun olduğu taktirde şebekeye bağlı elektrik üretim sistemi ile istenilen güçte elektrik enerjisi üretimini sağlamak mümkündür.

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi kurulumu kolay bir enerji üretim aracı olduğu gibi, uzun ömürlü, işletme maliyeti olmayan, pratik ve seyyar olması gibi nedenlerden ötürü öncelikli tercih sebebi olmaktadır.

Sistemin temel bileşenleri;

• Fotovoltaik Panel
• Invertör
• Çift Yönlü sayaç (Şebeke sayacı) dır.

Şebeke bağlantılı sistemler, yüksek güçte-santral boyutunda kurulabileceği gibi evsel ihtiyaç için daha küçük güçlü kurulumlarda gerçekleştirilebilir. Örneğin bu sistemlerde bir konutun elektrik gereksinimi karşılanabilirken, üretilen fazla enerji elektrik şebekesine verilir, yeterli enerjinin üretilmediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır. Böyle bir sistemde enerji depolaması yapmaya gerek yoktur, yalnızca üretilen DC elektriğin, AC elektriğe çevrilmesi ve şebeke uyumlu olması yeterlidir.

Şebeke bağlantılı sistemlerin avantajları:

• Sistemde akü gibi depolama birimleri kullanılmayacağı için depolama için ayrıca ek bir maliyet olmaz.
• Sisteme yakın yerlerde tüketim olacağı ve depolama olmadığı için enerji çevriminin daha az olmasından dolayı kayıp minimum miktarda olacaktır.
• Üretilen enerji şebekeye bağlı olduğu için aynı zamanda üretilen enerji yetmediğinde şebeke devreye girecek ve enerji eksiksiz olarak yükü besleyecektir.
• Sistem tasarımı yapılırken, yükün tamamını karşılanması gibi bir zorunluluk olmadığı için istenilen miktara ya da alana göre tasarım yapılabilme esnekliğine sahiptir.
• Alan yeterli olduğu taktirde sistem kurulu gücü arttırılabilmektedir.

On grid Sistemle ilgili detaylı bilgi ve teklif almak için bizimle irtibata geçmeniz http://www.solarfirsat.com/iletisim yeterlidir.

Devamını oku

Off grid Sistem Tasarımı

Şebekeden Bağımsız Off Grid Sistem

Elektrik ihtiyacının olduğu ancak şebeke elektriğinin olmadığı yerlerde çözüm olarak off grid-akülü sistem kullanılması gerekmektedir.

Off grid sistemlerde 4 ana ekipman vardır: güneş paneli, şarj kontrol cihazı, inverter ve akü gurubu. Şimdi bu ekipmanları inceleyelim:

1.Güneş Paneli

Güneşten gelen ışığı doğruca elektrik akımına çeviren araçtır.  Güneş panellerinin ürettiği elektriği depolama özelliği yoktur, bu nedenle üretilen enerjinin akülere depolanması gerekmektedir.

İhtiyacın az olduğu akülü sistemlerde 150WP’a kadar olan güneş panellerinin kullanılması uygundur. Bu sistemde PWM şarj kontrol cihazı kullanılması yeterlidir. Ancak bir evin tüm ihtiyacını karşılayacak sistemlerde büyük güçlerdeki güneş panellerinin kullanılması gerekir, örneğin 250WP gibi. Bu sistemde de kayıpların en az olması için MPPT özellikli şarj kontrol cihazının kullanılması şarttır.

2.Şarj Kontrol Cihazı

Şarj kontrol cihazı güneş panelinden elde edilen gerilimi istenilen gerilim değerine düşürmede kullanılır. İki gruba ayrılır:

  • PWM Şarj kontrol cihazı:  Led ya da LCD ekran üzerinden akü durumu, şarj durumu takip edilebilmektedir.
  • MPPT Şarj kontrol cihazı: Maksimum güç noktasını izleme tekniği ile çalışır. Aküyü mevcut maksimum enerji ile doldurulmasını sağlar

3.İnverter (evirici)

Güneş paneli vasıtasıyla akü doğru akımla şarj edilir, akülerden alıp alternatif akıma çevirmeye yarayan cihazdır. Off grid inverterler genel olarak dalga çıkışlarına göre ikiye ayrılır:

  • Modifiye sinüs inverter: Kare dalgaların sayısını artırarak merdiven basamağı şeklinde tam sinüs dalgayı taklit eder. Televizyon, aydınlatma vs. gibi cihazları sorunsuz çalıştırırlar.Ancak zamanla kullanılan elektronik ürünlerin arızalanmasına ve ömürlerinin azalmasına yol açarlar.
  • Tam sinüs inverter: Tam sinüs dalga üreten bu inverter ile buzdolabı, çamaşır makinası, su pompası gibi evsel cihazlar ya da endüstriyel cihazların off grid uygulamalarında sorunsuz kullanılabilir.Önerilen ve en sağlıklı inverter tipidir.

4.Akü grubu

Akümülatör elektrik enerjisini kimyasal olarak depo edip istenildiği zaman devresine alıcı bağlanarak depolanan enerjiyi tekrar elektrik enerjisine çeviren cihazdır. Akünün verimini ve ömrünü belirleyen en önemli unsur döngü sayısıdır. Döngü sayısı akünü kaç defa deşarj ve şarj olacağını belirleyen özelliktir.

Off grid sistemlerde genellikle kullanılan aküler aşağıdaki gibidir:

  • Kuru akü: Bakımsız ve kapalı olan bu akülerin içerisinde elektrolit bulunmaz. Bu nedenle yatay ya da dikey her türlü konumlamada rahatlıkla kullanılabilirler.
  • Jel akü: Tam kapalı ve bakımsız olan bu aküler kuru tip akülere göre döngü sayısı yaklaşık %50 daha fazladır.
  • OPzS akü: Kesintisiz enerji kaynağı olarak küçük alanlarda yüksek güç ihtiyacı olduğunda OPzS akü kullanılması gerekir.Ömürleri ortalama 10 senedir.

Sonuç olarak off grid sistem tasarımında aşağıdaki hususlar göz önüne alınıp hesaplama yapılmalıdır:

1-Günlük kullanılacak aletlerin tüketim değerlerinin kullanım sürelerine göre toplam tüketimin W/h cinsinden hesaplanması

2-Sistemin kurulacağı yerin güneşlenme süresi ve güneş radyasyon değeri göz önüne alınarak güneş panelinin gücü ve adetinin belirlenmesi

3-Akü şarj kontrol cihazının kapasitesinin belirlenmesi

4-Evirici-inverter kapasitesinin belirlenmesi

5-Depolamanın yapılacağı akü grubunun kapasitesinin belirlenmesi

6-Panellerin kurulacağı alanda olası gölge miktarının belirlenmesi

7-Sistemin montajında kullanılacak uygun konstrüksiyonun ve kablolamanın yapılması.

Off grid Sistemle ilgili teklif almak için bizimle irtibata geçmeniz http://www.solarfirsat.com/iletisimyeterlidir.

Devamını oku

SOLAR SULAMA SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIR ?

GÜNEŞ ENERJİLİ SOLAR SULAMA / POMPA SİSTEMLERİ
Güneş enerjisinin çok pratik ve ekonomik bir şekilde kullanıldığı alanlardan biri de solar sulama –pompa sistemleridir. Solar pompalar ve pompa kontrol cihazlarındaki gelişmeler sayesinde solar su pompalama sistemlerinin tasarımı, kurulumu, işletimi ve bakımı oldukça kolay bir hal almıştır.
Eğer elektrik şebekesine oldukça uzak bir noktada yaşıyorsanız, ücra bir bölgede sulama için ya da içme suyu için pompa çalıştırmanız gerekiyorsa güvenirlik ve sürdürebilirlik açısında üstün niteliklere sahip solar elektrik pompa sistemlerini kullanabilirsiniz.
Solar Pompa Çeşitleri
İki tür güneş-elektrik solar pompa çeşidi vardır; dalgıç ve yüzey pompaları. Bu makalemizde daha çok ev ve sulama ihtiyaçları için kullanılabilecek güneş elektrik pompalarından bahsedeceğiz.
Havuz ya da gölcükler gibi yüzeysel kaynaklardaki suyu transfer eden ve su yüzeyine yerleştirilen yüzey pompalarından farklı olarak suyun içinde çalışan dalgıç pompalar, suyu bir depolama yada basınç tankına yukarı doğru ittirir. Doğru ölçeklendirilmiş dalgıç pompalar suyu 300m civarındaki derinliklerden yeryüzüne çıkartabilirler. Solar pompalar oldukça dayanıklıdır ve yıllarca mil oranı yüksek sularda bile başarıyla hizmet verir.
Dalgıç solar pompalar üç ana kategoriye ayrılırlar; santrifüj, sarmal (helezonik) rotorlu ve diyafram pompalar.
Santrifüjlü pompalarda, yüksek hızlardaki dönerek yüksek oranlarda su akışı sağlayan bir çark bulunur. Fakat bu solar pompaların ürettiği basınç, dolayısıyla pompalama yükseklikleri diğer tip pompalara göre düşüktür. Pompalama yüksekliklerini arttırmak sarmal tipli solar pompalarla mümkün olur. Bir çeşit pozitif yer değiştirmeli pompa olan bu cihaz bir çok evsel kullanım talebini karşılayabilecek akış debisi de sağlar. Bu pompalar suyu yeryüzüne küçük paketler halinde, oldukça hızlı bir şekilde ve sabit debiyle çıkarırlar. Pompanın yapısı, mühürlü bir şaft içinde spiral bir kedi merdivenine benzer şekildedir ve oldukça hızlı şekilde döner. Her bir merdiven basamağı suyu pompanın tepe kısmına çıkarır, buradan yukarı doğru transfer edilen su en son yüzeye ulaşır. Su pompanın içinden geçtiği için santrifüj pompalara göre akış debisi daha düşük olur. Fakat basınç yüksek olduğu için sarmal rotorlu pompalar suyu daha yüksek mesafelere basabilir.
Diğer bir tip pozitif yer değiştirmeli pompa olan dalgıç diyafram solar pompalar modeline göre 30 metreden daha düşük derinlikteki yüzeysel kuyulardan 20 lt/dk, 75–80 metre kuyulardan da daha düşük hacimlerde basabilirler. Genellikle bu pompaların kullanıldığı solar-elektrik sulama sistemlerinde 4inç kalınlığında bir kuyu kaplaması gerekir. Bu solar pompalar diğerlerine göre daha ucuz olsalar da bakımları daha zahmetli ve maliyetlidir.
Farklı dalgıç solar pompa tipleri AC-DC ya da her ikisinde de çalışmak üzere tasarlanmışlardır. Kablolama işlemlerini kolaylaştırmak için, içinde bir inverterin bulunduğu otonom şebeke bağımsız fotovoltaik sistemlerde genelde AC dalgıç pompalar kullanılmaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki bir AC pompa da sonuçta fırçasız DC motordan faydalanmaktadır. Bu durumda pompa dahilindeki elektronik teçhizat sayesinde pompa standart bir şebeke ya da inverter tarafından beslenebilir. Bu durumda akü grubunun, inverterin ve şarj kontrol cihazlarının kapasitelerinin hesaplanması sırasında pompa da yük hesabına dahil edilmelidir. AC pompaların birçoğu kalkış anında normal çalışma rejiminden 2 -3 kat daha fazla güç çekerler. Sistem inverterinin kalkıştaki bu ekstra yükü başarıyla karşılaması gerekir. Grundfos pompaları otonom şebeke bağımsız sistemlerde kullanılmaya oldukça elverişlidir. Bu markanın SQ serisi kalkışlarda yüksek güçlere gereksinim duymaz, ayrıca sahada oldukça güvenilir ve dayanıklıdırlar. Fakat DC dalgıç solar pompalar, akü destekli güneş enerjisi sistemlerinde AC solar pompalara göre daha yüksek verimle çalışabilirler. AC pompalama sistemlerinde DC-AC dönüşümden dolayı kayıplar oluşur. Şebeke bağımsız otonom sistemde akülerde depo edilen DC enerji AC solar pompa kullanılmadan önce inverter tarafından DC’den AC’ye evirilmelidir. Bataryaların şarj ve deşarj kayıpları akü bankının yaşına ve durumuna göre %5-%10 arasında verim düşüşlerine yol açabilir. İnverterin de ortalama yaklaşık %85 verimle çalıştığını düşünürsek bir AC pompanın DC direkt pompayla aynı miktarda suyu pompalayabilmesi için %20-%25 daha fazla güneş enerjisine ihtiyaç duyar.Dalgıç solar pompalar
Lorentz firması 200 volt açık devre gerilimine kadar çalışabilenlerin de bulunduğu bir solar pompa ürün yelpazesine sahiptir. SunPumps firmasının ürettiği santrifüj solar pompalar 245 volt açık devre gerilimlerinde çalışabilmektedir. Firma 200m derinlikten 15lt/dk ya da yüzey kuyulardan 950lt/dk su pompalayabilmektir. SunPumps ve Shurflo evsel, tarımsal ve içme suyu ihtiyaçları için sudaki kil miktarı düşük olmak şartıyla direkt olarak solar PV grubuna bağlanan düşük maliyetli ürün seçenekleri sunmaktadır.
Grundfos hem AC hem de DC ile çalışan ve geçiş yapmak için herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymayan santrifüj pompa üretmektedir. DC çalışma rejiminde pompanın kalkması için 30 V DC yeterlidir. Bunun yanı sıra pompanın 300 V açık devre gerilimi kablo kesitlerinden ve maliyetlerden tasarruf edilmesini sağlamaktadır. Bir generatör arabirim kutusu sayesinde güneşsiz zaman aralıklarında da sistemin çalışmaya devam edebilmesi içingeneratör ilavesi yapılabilir.

Solar Sulama Sistemleri
Güneş enerjisi yardımıyla solar sulama yapabilen 3 genel sistem çeşidi vardır. Spesifik bir uygulama için en uygun çözüm; uygulama noktasındaki irtifa değişimleri, sistemde inverterin bulunup bulunmadığı ve suyun yılın hangi mevsiminde, günün hangi saatinde kullanılması gerektiği gibi parametrelere bağlıdır.
Yüksekteki Bir Depoya Sahip Direkt Solar PV Grubuna Bağlı Sistem: Verimi en yüksek güneş – elektrik sulama sistemleri bataryaların kullanılmadığı, solar pompanın bir kontrol cihazı üzerinden direkt olarak PV panel grubuna bağlandığı kısaca PV direkt olarak adlandırılan sistemlerdir. Bu otonom solar sulama sisteminde PV grubuna direkt olarak bir DC dalgıç solar pompa bağlanır. Bir kontrol cihazı yada doğrusal akım yükselteci gibi ilave bir bileşen solar PV grubuyla solar pompa arasına bağlanır ve akım gerilim ilişkisini optimize ederek değişen güneş ışınımı koşullarında pompalanan su miktarını en yüksek düzeye çıkarmaya çalışır. Güneş ışınımından faydalanıyorken pompa suyu kuyudan çıkartarak daha önceden inşa edilmiş ve suyun kullanılacağı noktadan daha yüksekte bulunan bir depoya transfer eder. Deponun kullanım noktasına göre yukarıda olduğu her 70cm için 1 psi değerinde basınç elde edilir. Normal ev aletlerinin çalışma basınçları 4 psi civarındadır, bu yüzden depolama tüketim noktalarından 3 m daha yukarı koyarak yeterli basınç miktarı elde edilebilir. Bu sistemin en büyük avantajı basit olmasıdır. Su tankı bu sistemde akü görevindedir ve pompalanan suyu daha sonra tüketilmek üzere depolar. Deponun tüketim noktalarından daha yüksekte bulunması yeterli basınç miktarını da sağlayacağından için ilave basınçlandırma pompalarına ve basınç tanklarına gereksinim duyulmaz. Evsel kullanımlar için depolama en az 5 günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde ölçeklendirilmelidir. Güneşli havalarda solar pompa, depolama tankını yavaş yavaş dolduracaktır. Güneş yokken solar pompa çalışmayacaktır. Bulutlu havalarda havanın bir açıp bir kapanması nedeniyle solar pompanın kısa aralıklarla devreye girip çıkması pompaya zarar vermez.
PV-direkt güneş enerjisi sulama sistemlerinin diğer avantajları akü şarj deşarj ve inverter dönüşüm kayıplarının olmamasından dolayı güneş enerjisinden yüksek verimle faydalanma ve generatör muhtemel çalışma sürelerinin azaltılmasıdır. Şebeke bağımsız otonom PV sistem kullanıcıları eğer sistemde aküleri şarj etmek için bir jeneratör bulunuyorsa yüksek enerji tüketen elektrikli aletlerini güneşin tam tepede olduğu öğlen saatlerinde çalıştırarak jeneratörün daha az devreye girmesini sağlayabilirler. Bu yolla genellikle dizel yakıtla çalışan jeneratörün sebep olduğu yakıt tüketimi, kirlilik ve gürültü azaltılmış olur. Böylece akülerin yüksek oranlarda deşarj olması da önlenerek akü ömürleri uzatılır. Doğru bir şekilde ölçeklendirilmiş PV-direkt depolamalı sistemlerinde tankta birkaç gün yetecek kadar su depolanır. Bulutlu günlerde solar pompa çalışmıyorken bile zaten yeteri kadar kullanım suyunuz vardır ve sistemde akü kullanılmadığı için aküleri şarjda tutacak bir jeneratöre de ihtiyaç yoktur.

PV grubunun diret olarak solar pompaya bağlandığı uygulama 
Yükseltilmiş depolama tanklarına sahip PV-direkt sistemler uzun dönemlerde size tasarruf sağlar ve otonom yaşama şeklinize esneklik kazandırır. Fakat depolama tankının ilave maliyeti ve tanka giden boru hattının soğuk iklimlerde buzlanmalardan etkilenmemesi için toprak altına döşenme zorunluluğu sistemi diğer alternatiflere göre daha pahalı hale getirebilir.
Basınç pompalı depolama tankının kullanıldığı PV-direkt sistemler: DC solar pompalamanın yüksek veriminden faydalanmak istiyorsanız fakat depolama tankını gerekli basıncı sağlayacak yüksekliğe çıkarma imkanınız yoksa size yardımcı olabilecek seçenekler hala mevcuttur.
Bir PV-direkt pompa ve kontrol ünitesi sayesinde kullanım bir DC ya da AC basınç yükselteci pompa yardımıyla depolanan suyun basıncı arttırılabilir. Bu çözümde suyun kuyudan depolama tankına kadar tahliyesi solar pompa sayesinde güneş ışınımından faydalanıyorken gerçekleştirilir bulutlu ya da kapalı havalarda su kullanılacağı zaman basınç anahtarı sayesinde devreye giren küçük bir basınç pompasının sayesinde su tüketim noktasına tahliye edilebilir.

Bu konfigürasyon suyun kullanılacağı zaman pompalanması seçeneğini sunarken depolama tankı ve ilave basınç pompası maliyetleri toplam sistem maliyetini ve karmaşıklığı arttıran etkenlerdir.
Solar Pompadan Basınç Tankına: Bu üç sistem içinde en konvansiyoneli suyu direkt olarak basınç tankına tahliye etmek için bir AC dalgıç pompa kullanıldığı mekanizmadır. İstenilen akış debisini karşılayabilecek bir DC pompa da doğrudan akü grubundan beslenebilir. Böylece inverter kayıplarının da önüne geçilmiş olur. Standart bir basınç anahtarı, tankın basıncı önceden belirlenmiş bir seviyenin altına düşünce solar pompayı aktif hale getirir. Bu 30psi gibi bir basınç değerine olabilir. 50psi ya da daha yukarı bir basınç değerinde basınç anahtarının üst sınırı solar pompayı kapatır. Bu güneş pompa sisteminde 5000 lt bir su depolama tankı yerine 150–200 lt basınç tankı yeterli olur.
Daha önceden anlatılan iki sisteme göre solar pompa basınç tankı sisteminin bileşen maliyetleri daha düşüktür ve dünyanın her bir yerindeki pompa tesisatçıları bu sisteme aşınadır. Fakat akü destekli solar güç sistemlerinin pompa demeraj akımları ve inverter kapasitesi gibi kısıtlayıcı özellikler çok fazla bilinmez. Bu yüzden solar pompa uygulamalarında solar pompanın çalışma karakteristiklerine dikkat edilmesi gerekir ve mümkünse otonom solar sistemler üzerine tecrübe sahibi kurulum ekipleriyle çalışmalıdır.
Şebeke bağımsız otonom sistemlerde solar pompa basınç tankı sistemlerinin dezavantajları, suyun tüketildiği zaman aralıklarının büyük bir çoğunlunda solar pompanın devreye girmesidir. Bulutlu havalarda ve geceleri tankı basınçlandırmak için gerekli enerji akü grubundan elde edilir. Akülerin her seferinde tam olarak şarj olması gerekir ve ne kadar derin deşarj olurlarsa ve ne kadar uzun süre bu halde kalırlarsa servis ömürleri de o kadar kısa olur. Diğer bir dezavantaj da büyük hacimli su tanklarının bulunduğu PV direkt sistemlerine göre bulutlu havalardaki jeneratör çalışma sürelerinin uzun olmasıdır.
Pompa-basınç tankı uyulaması
Sistem Bileşen Faktörleri
Enerjisini direkt olarak PV grubundan olan ya da akü destekli sistemler için aşağıdaki tasarım parametreleri yatırımınızın karşılığını tam olarak veren üstün kaliteli bir sistemin tasarlanabilmesi için dikkate alınmalıdır.
Kurulum Noktası: En uygun performans sağlanabilmesi için solar PV grubunun gölgelenmeyen bir yerde kurulması ve mutlak suretle güneye yönlendirilmesi gerekir. Yaz aylarında yüksek miktarda suyun pompalanması gereken uygulamalarda (sulama gibi) güneşi izleyen PV modül ayakları daha yüksek güç üretimi için kullanılabilir
Güneş takip ekipmanlarının kullanıldığı sistemlerde güneş ışınları sürekli olarak panellere dik açıyla ulaşır. Böylece günün büyük kısmında solar pompa tam güçle çalışabilir. Yaz aylarında güneşi takip eden bir sistem sabit solar sistemlere göre %20 - %40 daha fazla su pompalayabilir.
Gerilim Düşümlerinin Azaltılması: Kablolardaki gerilim düşümünün azaltılması, kullanılan kabloların uzunluklarının ve kesitlerinin düşürülmesi için solar PV grubunun mümkün olduğunca solar pompaya ve akülere yakın olması gerekir. Gerilim düşümü ne kadar fazla olursa solar pompalama sisteminin basacağı su miktarı da o kadar az olur.
Birçok ülkedeki uygulama standartlarına göre toplam gerilim düşümü %2 geçemez. Mesafeler uzunsa kablo kesitleri maliyet artışı pahasına arttırılmalıdır. Bakır fiyatlarının her zaman için yüksek olduğu düşünülürse solar modül grubunun mümkün olduğunca solar pompaya yakın olması gerekir.
Serbest Akış: Solar pompa uygulama optimizasyonunda diğer bir önemli faktör de boru sürtünmeleridir. Pompanın çıkışıyla dağıtım noktası arasındaki mesafe ne kadar fazlaysa boru sürtünmesinden kaynaklanan akış sınırlaması, boru çapının arttırılmasıyla ya da borunun uzunluğunun azaltılmasıyla düşürülebilir. Evsel kullanımlar için 1,25 – 1,5 inçlik borular sık kullanılır. Fakat mesafe 150m’yi geçerse ya da debi oranının yüksek olması gerekirse sürtünme kayıplarının azaltılması için boru çapının 2inç olması gerekir.
Pompa Koruması: Debiyi kontrol edebilmek için basınçlandırılmış sistemler bir basınç anahtarı kullanır. Eğer bir depolama tankı sistem dahilindeyse kullanılacak bir şamandıra tank içindeki su belli bir seviyeye geldiğinde solar pompayı durdurur. Basınç anahtarlarının birçoğu basıncın belli bir seviyeye yükselmesiyle kontaklarını kapatırlar. Ters yönlü anahtarlar ise basınç belli bir seviyeye düştüğünde kontakları açarlar.
Pompada bir kapatma mekanizmasının bulunması çok önemlidir. Şamandıra gibi bir kontrol mekanizmasının olmadığı durumlarda tank dolu konuma gelirse ve pompa da "kapatma yüksekliğine” karşı pompalamaya çalışırsa zarar görebilir. Bunun yanı sıra su kaynağının kuruması durumunda pompanın çalışıp zarar görmesini önlemek için kuru çalışma korumasının da bulunması gerekir (su seviyesi sensörü). Bu özellik bazı pompalarla beraber gelir. O yüzden pompa kataloglarının bu özellik için dikkatlice incelenmesi gerekir.
Kontrol Cihazı: Bütün güneş enerjili sulama sistemlerinde güç kaynağı durumdaki fotovoltaik panel grubuyla solar pompa arasında bir kontrol ünitesi bulunur. PV-direkt sistemlerinde kontrol ekipmanı basit bir doğrusal akım güçlendirici (Linear Currnet Boster-LCB )olabilir. LCB, solar PV panel grubunun akım gerilimini optimize eder. Böylece pompalan su miktarı en yüksek seviyesine yükseltilebilir ve güneş ışınımının düşük olduğu koşullarda solar pompanın çalışması sağlanabilir. Geliş kontrol cihazlarında solar pompa motor hız kontrolü ve su seviyesi düşük olduğu durumlarda kapatma özelliği de bulunur. Hatta bazı modellerde güneş enerjisi panellerinde üretilen güç miktarı gibi sistem bilgileri de görüntülenebilir. Bu bilgiler solar sulama sistem arızalarının ortaya çıkarılması için faydalı olabilir.
Yıldırımdan Koruma: Uygun bir sistem topraklanması pompanın ve kontrol ekipmanın koruması için gereklidir. Fakat bazı solar pompa üreticileri sistemde bir yıldırım koruma anahtarının bulunmasını garanti şartı olarak isterler. Solar sulama sistemlerinde de diğer güneş elektrik sistemlerinde olduğu gibi panel çerçevelerinin ve ayaklarının doğru şekilde topraklanması gerekir.
http://www.solarfirsat.com/ac-solar-pompa-inverteri-pmk17
Devamını oku
                                             Anasayfa | İletişim | Müşteri Hizmetleri

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.